Biuletyn Informacji Publicznej

§ 7

Dla zapewnienia otwartego i konkurencyjnego naboru informację o wolnym stanowisku pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu, Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz zamieszczenie na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w siedzibie Inspektoratu. Dopuszcza się możliwość zamieszczania ogłoszeń w prasie oraz
w specjalistycznych portalach internetowych.

§ 8

Wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko dokonuje minimum trzyosobowa komisja, w skład której wchodzi:

 1. Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii lub inny upoważniony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pracownik Inspektoratu - przewodniczący komisji.
 2. Kierownik Zespołu występujący z wnioskiem o wszczęcie naboru lub upoważniony przez niego pracownik - pracownik/pracownicy, posiadający niezbędną wiedzę i kwalifikacje przydatne w procesie naboru - członek/członkowie komisji.
 3. Przedstawiciel Zespołu ds. finansowo – księgowych oraz administracyjnych - członek/sekretarz komisji.

§ 9

 1. Dokumenty aplikacyjne (w formie oferty papierowej) należy składać w Sekretariacie Inspektoratu lub przesyłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu.
 2. Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze, lub nie podpisane nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą za datę wpływu przyjmuje się datę nadania.
 4. Niedostarczenie przez kandydata wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów, skutkuje dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

§ 10

Obsługą Komisji zajmuje się sekretarz Komisji.

 1. Do obowiązków sekretarza Komisji należy wstępna weryfikacja i selekcja ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych przez kandydatów, dokumentowana na formularzu sprawdzenia dokumentów (załącznik nr 2). Wypełniony formularz jest przedkładany komisji i załącza się go do protokółu.
 2. Informowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

§ 11

Wszyscy kandydaci, którzy dostarczyli stosowne dokumenty i spełniają wymagania formalne, biorą udział w dalszych etapach naboru.

§ 12

W zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi formalne, przeprowadzane są następujące etapy naboru:

1. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż 3 :

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • test umiejętności praktycznych (np. znajomość obsługi komputera, umiejętność redagowania pism urzędowych, znajomości języka obcego).

2. W przypadku liczby kandydatów większej lub równej 3:

 • test wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • test umiejętności praktycznych (np. znajomość obsługi komputera, umiejętność redagowania pism urzędowych).